Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Kaliszu

mgr Romualda Zagozda-Frątczak

- diagnoza psychologiczna i opiniowanie w zakresie możliwości intelektualnych dzieci, młodzieży i dorosłych, poziomu rozwoju społeczno-emocjonalnego, odchyleń i zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, deficytów neuropsychologicznych, ocena stanu psychicznego,
- psychoterapia dzieci i młodzieży, interwencją w kryzysie (zaburzenia emocjonalne i zachowania, trudności adaptacyjne, kryzysy życiowe, żal po stracie, zaburzenia po stresie traumatycznym),
- poradnictwo psychologicze (indywidualne porady/konsultacje dla rodziców/nauczycieli dotyczące trudności dydaktyczno-wychowawczych oraz indywidualne porady/konsultacje dla dzieci i młodzieży mających trudności w obszarze funkcjonowania psychospołecznego)


Koszt wizyty:
- terapia indywidualna 150 zł
- terapia rodzinna 170 zł
- opinia psychologa 400zł

- test (SB5) 600zł

Zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka na terapię psychologiczną wystawiane są bez opłat, na życzenie rodzica.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W GABINECIE PRYWATNYM

 Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

 Badanie obejmuje:

·       Wywiad z badanym lub w przypadku dziecka z rodzicem/opiekunem (około 30 minut) i ewentualna analiza dostarczonej dokumentacji (medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, itp.).

·       Badanie testowe (około 2 godziny)

·       Omówienie wyników badań (około 30 minut)

·       Pisemna diagnoza psychologiczna z uwzględnieniem mocnych i słabych stron rozwoju/funkcjonowania poznawczego.

Przebieg badania:

·       Pierwsze spotkanie- wywiad i badanie testem (w przypadku dzieci młodszych, np. w wieku przedszkolnym, badanie testowe zwykle dzieli się na dwa krótsze spotkania);

·       drugie spotkanie - omówienie wyników i przekazanie pisemnej diagnozy.

 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA SB5 pozwala:

·       Ocenić poziom rozwoju/funkcjonowania intelektualnego (zaburzenia/odchylenia rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia organiczne, wybitne zdolności).

·       Poznać mocne i słabe strony rozwoju/funkcjonowania poznawczego.

·       Znaleźć przyczyny trudności w uczeniu się/funkcjonowaniu codziennym (np. zawodowym).

·       Zapobiegać pogłębianiu się trudności lub efektywnie wykorzystywać posiadany potencjał poprzez ustalenie kierunku dalszych oddziaływań, np. wsparcia rozwoju dziecka (indywidualnej ścieżki edukacyjno-terapeutycznej), terapii neuropsychologicznej.

Co bada SB5?

To powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych.

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny, wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy.

Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC (Cattella-Horna-Carrolla) i pozwala na ocenę następujących czynników: rozumowanie płynne (potencjał intelektualny pacjenta), wiedza (wpływ stymulacji środowiskowo-kulturowej, edukacji i doświadczeń), rozumowanie ilościowe (ważny czynnik w diagnozie trudności w uczeniu się, w tym dyskalkulii), przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne oraz pamięć robocza (kluczowy wskaźnik trudności specyficznych i ryzyka niepowodzeń edukacyjnych).

Dla kogo jest przeznaczony?

Test jest odpowiedni dla badanych w wieku od 2;0 do 69;11 lat, a więc posiada także szeroko zakrojone normy, również dla osób dorosłych.

Stosowany jest tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój nie jest w pełni typowy, precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej. 

Dlaczego SB5?

 

Test jest pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich ds. Psychologii Klinicznej, widnieje w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia. 

 

Jak przygotować się do badania psychologicznego?

·       zadbać o wypoczynek i zapewnić lekkostrawny posiłek,

·       zarezerwować odpowiednią ilość czasu uwzględniając czas przed i po badaniu (np. przyjemna lub relaksująca aktywność dla osoby badanej po badaniu),

·       zabrać niezbędne rzeczy:

o   okulary/aparat słuchowy (w przypadku wady wzroku/słuchu) lub inne sprzęty niezbędne dla funkcjonowania osoby badanej, wynikające z jej indywidualnych potrzeb psychofizycznych,

o   dokumentacja osoby badanej (dokumentacja medyczna jeśli osoba badana choruje/leczy się, np. książeczka zdrowia, wypisy szpitalne, itp.; wcześniejsze wyniki badań psychologicznych/pedagogicznych innych badań i konsultacji specjalistycznych; w przypadku dziecka także: świadectwo, opinia z przedszkola/szkoły),

o   zażywane leki,

o   drobna przekąska i woda,

o   wytwory osoby badanej (np. rysunki, zeszyty dziecka, itp.).

·       w przypadku badania dziecka: zapewnić obecność drugiego rodzica/opiekuna dla małego dziecka w poczekalni podczas wywiadu.

Czytaj więcej

Dzieci bardzo często nie potrafią/nie wiedzą w jaki sposób określić to co czują i tym samym nie umieją w odpowiedni sposób przekazać tego dorosłym. Kiedy chcą powiedzieć rodzicom, że dzieje się u nich coś niedobrego przejawiają to w swoim zachowaniu. Do takich zachowań należy np. agresja, lęki, niechęć do jedzenia, wycofanie. Psycholog dziecięcy w Kaliszu pomoże dziecku oraz rodzicom „rozszyfrować” to, co poprzez swoje zachowanie chce przekazać im dziecko a więc dokona odpowiedniej diagnozy i zaproponuje terapię.

Psycholog dziecięcy w naszej przychodni Kids Clinic wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rowzwija ich kompentencje. Pracuje indywidualnie z dziećmi i młodzieżą bądź z całymi rodzinami. Terapia przez niego prowadzona wymaga zatem często zaangażowania także rodziców i pracy nad sobą. Stara się rozwiązać problemy agresji, zaburzeń zachowania czy trudności emocjonalne. Pracuje z dziećmi z nadpobudliwością ruchową (ADHD) oraz w obszarze doświadczeń kryzysów i zaburzeń adaptacyjnych. Pomaga podnieść dziecku samoocenę oraz poczucie własnej wartości.

Ogólnie rzecz ujmując psycholog dziecięcy jest osobą, która powinna wspierać całą rodzinę. Jeśli chodzi o dzieci są to głównie działania edukacyjne, które mają na celu pomoc dzieciom w problemach z nauką a także działania terapeutyczne, które wiążą się z emocjami i umiejętnościami radzenia sobie z nimi.

Kiedy mają Państwo jakieś wątpliwości czy dziecko rozwija się prawidłowo, jest lękliwe, wycofane, agresywne, nadpobudliwe, nerwowe, nie umie się skoncentrować, posiada problemy z komunikacją warto podjąć deycję o udaniu się do psychologa dziecięcego w Kaliszu. Być może okaże się, że Państwa dziecko mieści się w tak zwanej normie rozwojowej jednak zawsze warto skonsultować swoje obawy z dobrym specjalistą.

Zapraszamy do zapisywania się do naszego psychologa dziecięcego w Kaliszu telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic