Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO

KidsClinic” S.C. Mietlicka Magdalena,

Siewkowski Aleksander

 1. Postanowienia ogólne

 1. „KIDSCLINIC” S.C. Magdalena Mietlicka, Aleksander Siewkowski, zwana dalej KIDSCLINIC S.C. jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie

 2. umowy spółki cywilnej zawartej dni 14.03.2018 w Kaliszu, pomiędzy wspólnikami Magdaleną Mietlicką a Aleksandrem Siewkowskim.

 1. Do wykonywania zadań przez „KIDSCLINIC” S.C. ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 1. Firma podmiotu leczniczego

  1. Podmiot leczniczy działa pod firmą: „KIDSCLINIC” S.C. Magdalena Mietlicka, Aleksander Siewkowski.

  2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: KIDSCLINIC S.C.

 1. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem KIDSCLINIC S.C. jest udzielanie odpłatnych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Do zadań KIDSCLINIC S.C. w szczególności należą:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach kompetencji lekarza podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

  2. przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych określonych grup ludności.

  3. Przeprowadzanie badań diagnostycznych z wykorzystaniem aparatu USG, EKG oraz wideoskopów laryngologicznych

  4. zlecanie badań diagnostyki laboratoryjnej, zewnętrznej firmie o nazwie „Diagnostyka Laboratoryjna, laboratoria medyczne” mieszczącej się w siedzibie podmiotu leczniczego KidsClinic s.c.

 1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. W skład KIDSCLINIC S.C. wchodzi jedno przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

 1. Centrum Zdrowia dziecka , zwane dalej: Centrum

 1. W skład Centrum, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia lekarza Pediatrii,

 2. Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

 3. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

 4. Poradnia okulistyczna dla dzieci,

 5. Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci,

 6. Poradnia kardiologiczna dla dzieci,

 7. Poradnia neurologiczna dla dzieci,

 8. Poradnia chirurgii i traumatologii dziecięcej,

 9. Poradnia ginekologii i ginekologii dziecięcej,

 10. Poradnia dermatologiczna dla dzieci,

 11. Poradnia diagnostyki obrazowej USG,

 12. Poradnia ortopedyczna i ortopedii dziecięcej,

 13. Poradnia alergologiczna dla dzieci,

 14. Rehabilitacja,

 15. Poradnia dietetyczna, dietetyki klinicznej

 16. Poradnia neurologopedyczna i logopedyczna,

 1. Nadzór merytoryczny nad działaniem podmiotu leczniczego KIDSCLINIC S.C. sprawują Magdalena Mietlicka i Aleksander Siewkowski – wspólnicy KIDSCLINIC S.C.

 1. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

  1. Siedzibą KidsClinic S.C. jest Kalisz, ul. Adama Asnyka 25.

  2. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

  1. Kalisz, ul. Adama Asnyka 25 – siedziba główna

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.

 2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza lub zarejestrowania się do lekarza.

Procedury rejestracji pacjenta odbywają się w kolejności:

a) Rejestracja telefoniczna pacjenta:

Rejestratorka medyczna jest upoważniona do zapisania danych pacjenta takich jak:

- imię i nazwisko Pacjenta

- Pesel Pacjenta

- nr telefonu Pacjenta

- adres Pacjenta

W celu przyspieszenia rejestracji Pacjenta w siedzibie Poradni przed wizytą lekarską

b) Rejestracja w siedzibie Poradni:

Pacjent lub w przypadku osoby niepełnoletniej Rodzic, lub opiekun prawny zobowiązany jest wypełnić dokumentacje w postaci:

- Ankiety medycznej

- Klauzulę RODO

C) Po wypełnieniu dokumentów i zarejestrowaniu, Pacjent, w przypadku osoby nie pełnoletniej rodzic lub opiekun prawny otrzymuję Kartę z informacjami medycznymi którą przekazuje lekarzowi w gabinecie lekarskim.

Rejestracja online, odbywa się poprzez stronę internetową www.kidsclinic.pl w zakładce rejestracja, należy wypełnić pola o nazwie

a) wybierz poradnie – zakładka automatycznie rozwija listę wszystkich poradni przychodni, osoba zainteresowana wybiera odpowiednią dla siebie.

b) nr karty kidsclinic- dotyczy tylko osób które wcześniej rejestrowały się w poradni i mają nadaną kartę pacjenta z odpowiadającym numerem. Osoba rejestrująca się po raz pierwszy nie wypełnia tego pola.

c) nr telefonu kontaktowego

d) adres email

Każda osoba rejestrująca się online zobowiązana jest do przeczytania Klauzuli RODO dotyczącej polityki prywatności znajdującej się w linku : http://www.kidsclinic.pl/rodo , i zaakceptowania że zapoznała się z klauzulą Rodo.

Po wypełnieniu wszystkich zakładek osoba rejestrująca się wybiera zakładkę „rejestruj” po czym następuję przesłanie wszystkich uzupełnionych danych drogą mailową na adres rejestracja@kidsclinic.pl . Rejestratorka medyczna po przeanalizowaniu danych oddzwania na podany numer kontaktowy, i dalej rejestracja pacjenta odbywa się zgodnie z pk 2a.

 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:

 1. skierowanie od Partnera Medycznego – w przypadku gdy umowa pomiędzy KIDSCLINIC S.C., a Partnerem Medycznym przewiduje udzielenie świadczenia na podstawie skierowania,

 2. kartę ubezpieczenia – w przypadku gdy pacjent korzysta ze świadczenia zdrowotnego w ramach umowy KIDSCLINIC S.C. z Partnerem Medycznym i umowa ta przewiduje identyfikację tożsamości pacjenta na podstawie karty,

 3. dowód tożsamości – w każdym przypadku gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby.

 1. W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z Art. 17 i Art. 26 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.08.52.417)

 2. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu, z wyjątkiem zabiegu iniekcji.

 3. Kolejność przyjmowania pacjentów, uzależniona jest od rejestracji telefonicznej wykonanej przed wizytą lekarza przez pacjenta.

 4. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.

 5. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są poprzez poradnie KidsClinic, za dodatkową opłatą pacjenta, tylko przy uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta.

 6. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).

 7. W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

 8. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu KIDSCLINIC S.C.. Skargi / zażalenia przyjmuje manager placówki KIDSCLINIC S.C. Mateusz Bugaj.

 9. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę złożoną pisemnie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

 10. W zakresie świadczenia zdrowotnego, pacjentowi zapewnia się:

 1. świadczenia zdrowotne,

 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,

 3. pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

 1. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

 1. Komórki organizacyjne Centrum, o których mowa w rozdziale IV.2 współdziałają z sobą w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami znajdującymi się pod opieką Centrum.

 2. W razie dostrzeżenia przez lekarza, pielęgniarkę, położną lub innego pracownika Centrum niepokojących go objawów stanu zdrowia pacjenta, niezwłocznie informuje o tym lekarza w celu podjęcia właściwych działań.

 3. Do zadań komórek organizacyjnych KIDSCLINIC S.C. należą w szczególności:

 1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

 • współpraca z innymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze,

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,

 • zlecanie ambulatoryjnych badanie diagnostycznych z ich analizą i interpretacją medyczną, a także współpraca z innymi laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

 • zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze,

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

 1. Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • udzielanie świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich w gabinecie zabiegowym ,

 • realizowanie zleceń lekarskich, a także wykonywanie świadczeń medycznych bez zlecenia lekarza lekarskiego, do których pielęgniarka jest uprawniona odrębnymi przepisami,

 • wykonywanie badań profilaktycznych pielęgniarki zgodnie z odrębnymi przepisami,

 • nadzór nad środowiskiem zdrowym, prowadzenie akcji profilaktycznych, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzami specjalistami, ośrodkami opieki społecznej, sądem rodzinnym i dla nieletnich, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką nad pacjentami

 1. Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

  • opieka nad kobietą ciężarną w okresie ciąży i połogu,

  • opieka nad noworodkiem,

  • wykonywanie zabiegów położnej do których położna jest uprawnione bez zlecenia lekarza na podstawie odrębnych przepisów,

  • wykonywanie zleceń lekarskich, w szczególności lekarza ginekologa,

  • współpraca z lekarzem ginekologiem położnikiem w celu właściwego prowadzenia ciąży pacjentek podopiecznych,

  • działania profilaktyczno – lecznicze, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 1. Poradnia okulistyczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie okulistyki realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • zapobieganie powstawaniu schorzeń poprzez działania profilaktyczno – lecznicze w zakresie ochrony narządu wzroku;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

 1. Poradnia otolaryngologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie otolaryngologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu audioprotetyki

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze w zakresie ochrony narządu słuchu;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

f) Poradnia kardiologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie Kardiologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu kardiologii

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze w zakresie ochrony narządu słuchu;

- współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych .

 1. Poradnia neurologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych;

g) Poradnia chirurgii dziecięcej

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie chirurgii dziecięcej realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i protetycznego

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze,

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

h) Poradnia ginekologii i ginekologii dziecięcej

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ginekologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • prowadzenie ciąży

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu ginekologii

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

i) Poradnia dermatologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dermatologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

j) Poradnia diagnostyki obrazowej USG,

 • wykonywanie badań USG za pomocą specjalistycznego aparatu Vivid S5 w zakresie

a) radiologii jamy brzusznej

b) radiologi narządów wewnętrznych oraz narządów humoralnych

c) radiologii stawów

d) echokardiografii mięśnia sercowego

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

k) Poradnia ortopedyczna i ortopedii dziecięcej

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ortopedii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

l) Poradnia alergologiczna

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie alergologii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

m) Rehabilitacja

 • ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • leczenie ambulatoryjne chorób dzieci;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

n) Poradnia dietetyczna

- Konsultacje dietetyczne, analiza dietetyczna jadłospisu oraz analiza biochemiczna komponentów składowych organizmu

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

o) Poradnia neurologopedyczna i logopedyczna

 • specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologopedii i logopedii realizowana w trybie ambulatoryjnym;

 • wykonywanie badań profilaktycznych, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

 • współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego;

 • udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze z zakresu neurologopedii i logopedii

 • badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

 • współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

 1. KIDSCLINIC S.C. w realizacji swoich zadań może współpracować z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami naukowymi i innymi instytucjami, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz zdrowia społeczeństwa.

 1. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

  1. KIDSCLINIC S.C. w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.

  2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

  3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawują wspólnicy KIDSCLINIC S.C. Magdalena Mietlicka i Aleksander Siewkowski.


 1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.

 2. W przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej przez lekarza kierującego, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pacjent pokrywa samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.

 3. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  2. Poradnia udostępnia nie odpłatnie, kserokopie dokumentacji medycznej w formie papierowej.

 1. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

  1. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

  2. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:

   1. umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

   2. umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

   3. indywidualnego rozliczenia z pacjentem .

  3. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent reguluje należności za usługę po jej zakończeniu.

  4. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem , kartą płatniczą przy użyciu terminala lub przelewem na wskazany rachunek.

  5. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika KIDSCLINIC S.C. do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.

  6. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę VAT.

  7. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale VI.

 1. Wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotnego innego niż finansowane ze środków publicznych

 1. Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

  1. za świadczenia medyczne :

 • w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, Partnerami Medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi,

 • w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do KIDSCLINIC S.C. w trybie przyjęcia prywatnego,

 • w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczenie nie objętych umowami z NFZ

  1. za czynności administracyjne :

 • za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

 • za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

 1. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 1. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

  1. Kierowaniem Centrum zajmują się:

   1. Magdalena Mietlicka – wspólnik KIDSCLINIC S.C.

   2. Aleksander Siewkowski – wspólnik KIDSCLINIC S.C.

   3. Bugaj Mateusz – działający na podstawie pełnomocnictwa wspólników KIDSCLINIC S.C., menedżer zarządzający odpowiedzialny za administrację Centrum.

  2. Każdy ze wspólników KIDSCLINIC S.C. jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania KIDSCLINIC S.C. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym jako kierownik podmiotu leczniczego.

  3. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

 1. Wspólnik KIDSCLINIC S.C. – kierownik podmiotu leczniczego

 • kierowanie pracą personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

 • podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

 • reprezentowanie KIDSCLINICS.C. w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

 • podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilnych i o podobnym charakterze, a także przyznawaniem nagród i premii,

 • kontrolowanie przestrzegania przez pracowników i osoby udzielające świadczeń na podstawie umów innych niż umowa o pracę przepisów bhp i przeciwpożarowych,

 • przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

 • realizowanie polityki finansowej KIDSCLINIC S.C. ustalonej wspólnie przez wspólników,

 • opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych KIDSCLINIC S.C. oraz nadzór nad ich realizacją,

 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność KIDSCLINIC S.C.,

 • nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

 • zatwierdzanie harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń medycznych,

 • działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

 • nadzór nad gospodarką lekową,

 • nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

 1. Menedżer zarządzający odpowiedzialny za administrację Centrum

 • bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości i informatyków w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych,

 • podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów sprzętu i materiałów, do wysokości dwóch średnich wynagrodzeń w gospodarce narodowej,

 • nadzorowanie dyscypliny czasu pracy wszystkich pracowników KIDSCLINIC S.C.,

 • zastępowanie wspólników KIDSCLINIC S.C. podczas ich nieobecności i realizowanie w ich zastępstwie wszystkich niezbędnych zadań, z wyjątkiem podejmowania decyzji merytorycznych dotyczących procedur medycznych i związanych ze stanem zdrowia pacjentów,

 • projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami organizacyjnymi KIDSCLINIC S.C.,

 • nadzorowanie wdrażania systemu zarządzania jakością, zgodnie z przyjętym przez wspólników harmonogramem wdrożenia,

 • reprezentowanie KIDSCLINIC S.C. w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, Partnerami Medycznymi i instytucjami kontroli i nadzoru, w zakresie posiadanych kompetencji i w granicach posiadanego pełnomocnictwa.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacyjny ustalają wspólnicy KIDSCLINIC S.C. – Magdalena Mietlicka i Aleksander Siewkowski.

 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy oraz decyzje wspólników.

 3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w Rejestracji.

 4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w KIDSCLINIC S.C..

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2018 roku.

Załącznik nr 1 – WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Lp.

Rodzaj świadczenia

Cena

1.

KONSULTACJA PEDIATRYCZNA

100ZŁ

2.

KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA

220ZŁ

3.

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA

200ZŁ

4.

KONSULTACJA OTOLARYNGOLOGICZNA

150ZŁ

5.

KONSULTACJA OKULISTYCZNA

150ZŁ

6.

KONSULTACJA CHIRURGICZNA

150ZŁ

7.

KONSULTACJA ALERGOLOGICZNA

150ZŁ

8.

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA

150ZŁ

9.

KONSULTACJA GINEKOLOGICZNA

150ZŁ

10.

KONSULTACJA DERMATOLOGICZNA

150ZŁ

11.

DIAGNOZA FIZJOTERAPEUTYCZNA

130ZŁ

12.

REHABILITACJA -TERAPIA

80ZŁ

13.

DIAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA

120ZŁ

14.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

80ZŁ

15.

BADANIA OBRAZOWE USG

BADANIE JAMY BRZUSZNEJ

120ZŁ

BADANIE DOPPLERA

150ZŁ

BADANIE NARZĄDÓW HUMORALNYCH

150ZŁ

BADANIE STAWÓW BIODROWYCH

150ZŁ

16.

ODOSOBNIONE BADANIE EKG

60ZŁ

17.

KONSULTACJA DIETETYCZNA

150ZŁ

18.

INDYWIDUALNY JADŁOSPIS ŻYWIENIOWY 7 DNI

120ZŁ

19.

INDYWIDUALNY JADŁOSPIS ŻYWIENIOWY SPECJALNY 7 DNI

150ZŁ