PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID 19

REJESTRACJA TELEFONICZNA - Tel. 505 636 635

Punkt Szczepień KidsClinic ul Adama Asnyka 25, 62-800 Kalisz

 

Dostępne szczepionki:

PFIZER o zaktualizowanym składzie do wariantu omicron

REJESTRACJA POD NUMEREMI TELEFONÓW:

518651553
518646378
503964071

 

 

Szczepienia covid - druga dawka przypominajaca dla osób powyżej 12 rż, 

Szanowni Państwo

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 lipca 2022 r. przygotowane w oparciu o stanowisko ekspertów Europejskiego
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. szczepień przeciw COVID-19 (Emergency Task Force - ETF) z dnia 11 lipca
2022 r., informuje, że od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12
lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności. 


Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą. Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

W szczepieniu przypominjącym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml) - DOSTĘPNA W PRZYCHODNI KIDSCLINIC

Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

 UWAGA! Jednocześnie ulega skróceniu z 5 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania pierwszej dawki przypominającej od
zakończenia podstawowego schematu szczepienia.

 

 

 

 

 

PUNK SZCZEPIEŃ COVID 19

Punkt Szczepień KidsClinic ul Adama Asnyka 25, 62-800 Kalisz Szczepienia odbywają się raz w miesiącu, po uzgodnieniu telefonicznym: Dostępne szczepionki: PFIZER o zaktualizowanym składzie do wariantu omicron REJESTRACJA POD NUMEREMI TELEFONÓW: 518651553 518646378 503964071

Co to jest szczepionka Comirnaty i w jakim celu się ją stosuje.

Comirnaty jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.
Szczepionkę Comirnaty podaje się osobom dorosłym i młodzieży w wieku 16 lat i starszej.
Szczepionka pobudza układ immunologiczny (naturalny układ obronny organizmu) do wytwarzania przeciwciał i komórek krwi, które zwalczają wirusa, tym samym zapewniając ochronę przed COVID-19. Ponieważ szczepionka Comirnaty nie zawiera wirusa w celu wytworzenia odporności, podanie szczepionki nie może spowodować choroby COVID-19.

Informacje ważne przed otrzymaniem szczepionki Comirnaty

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem szczepionki należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:
• u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna lub problemy z oddychaniem po wstrzyknięciu jakiejkolwiek innej szczepionki lub po podaniu szczepionki Comirnaty w przeszłości.
• pacjent kiedykolwiek zemdlał po podaniu wstrzyknięcia z użyciem igły.
• u pacjenta występuje ciężka choroba lub infekcja przebiegająca z wysoką gorączką. Pacjent może jednak otrzymać szczepionkę, jeśli występuje u niego nieznaczna gorączka lub infekcja górnych dróg oddechowych, taka jak przeziębienie.
• pacjent ma problemy z krzepnięciem krwi, łatwo powstają u niego siniaki lub stosuje lek przeciwzakrzepowy.
• pacjent ma osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV lub przyjmuje leki, takie jak kortykosteroidy, wpływające na układ immunologiczny.
Tak jak w przypadku każdej innej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki Comirnaty może nie zapewniać pełnej ochrony wszystkim osobom, które go otrzymały oraz nie wiadomo jak długo ochrona ta będzie się utrzymywać.

Dzieci i młodzież

Szczepionka Comirnaty nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Szczepionka Comirnaty a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed otrzymaniem tej szczepionki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre z działań szczepionki wymienione w punkcie 4 (Możliwe działania niepożądane) mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poczekać aż działania te ustąpią przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Szczepionka Comirnaty zawiera potas i sód

Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od potasu”.
Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy szczepionkę uznaje się za „wolną od sodu”.

Jak podaje się szczepionkę Comirnaty

Szczepionkę Comirnaty podaje się po rozcieńczeniu jako wstrzyknięcie 0,3 ml do mięśnia górnej części ramienia.
Pacjent otrzyma 2 wstrzyknięcia podawane w odstępie co najmniej 21 dni.
Po pierwszej dawce szczepionki Comirnaty, pacjent powinien otrzymać drugą dawkę tej samej szczepionki po upływie 21 dni, aby ukończyć cykl szczepienia.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki Comirnaty, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka Comirnaty może powodować

działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób
• w miejscu wstrzyknięcia: ból, obrzęk,
• zmęczenie,
• ból głowy,
• ból mięśni,
• ból stawów,
• dreszcze, gorączka.

Częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób
• zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia,
• nudności.

Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób
• powiększone węzły chłonne,
• złe samopoczucie,
• ból kończyny,
• bezsenność,
• swędzenie w miejscu wstrzyknięcia.

Rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1 000 osób
• przemijające jednostronne porażenie nerwu twarzowego.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) 
• ciężka reakcja alergiczna.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
oraz podać numer serii/Lot, jeśli jest dostępny.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Comirnaty
• Substancją czynną leku jest szczepionka mRNA przeciw COVID-19. Po rozcieńczeniu fiolka zawiera 6 dawek po 0,3 ml z 30 mikrogramami mRNA każda.
• Pozostałe składniki to:
- ((4-hydroksybutylo)azanediyl)bis(heksano-6,1-diyl)bis(2-dekanian heksylu) (ALC-0315)
- 2-[(glikol polietylenowy)-2000]-N,N-ditetradecyloacetamid (ALC-0159)
- 1,2-distearoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (DSPC)
- cholesterol
- potasu chlorek
- potasu diwodorofosforan
- sodu chlorek
- disodu fosforan dwuwodny
- sacharoza
- woda do wstrzykiwań

Jak wygląda szczepionka Comirnaty i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest dyspersją w kolorze białym do złamanej bieli (pH: 6,9 - 7,9) dostarczaną w fiolce wielodawkowej zawierającej 6 dawek w 2 ml przeźroczystej fiolce (ze szkła typu I) z gumowym korkiem i plastikowym wieczkiem typu „flip-off” z aluminiowym pierścieniem.
Wielkość opakowania: 195 fiolek
Podmiot odpowiedzialny
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12, 55131 Moguncja, Niemcy
tel: +49 6131 90840, faks: +49 6131 9084390, info@biontech.de

Wytwórcy
BioNTech Manufacturing GmbH, Kupferbergterrasse 17 - 19, 55116 Moguncja, Niemcy
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgia
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00