Testy iq dla dzieci, testy na inteligencję dla dzieci

TEST BADAJĄCY INTELEKT, TEST IQ DLA DZIECI SKALA INTELIGENCJI STANFORT - BINET 5 (SB5)

Test pozwala zdiagnozować dzieci których rozwój przebiega nietypowo międzyinnymi:
- Testy Inteligencji dla dzieci
- Wybitne uzdolnienia
- Zaburzenbia neurorozwojowe, w tym ADHD, ADD
- Zaburzenia uczenia się
- Zaburzenia ze spektrum autyzmu
- Zaburzenia mowy
- Niepełnosprawność intelektualna
- Zaburzenia pochodzenia organicznego
- Osoby niedowidzące i niedosłyszące

Czas trwania samego testu do 120 minut
Po wykonaniu testu i sprawdzeniu wyniku, rozmowa z psychologiem do 30 minut

Koszty:
- Koszt testu 500 zł
- Pisemna opinia psychologa po wykonaniu testu 150zł

Czytaj więcej

Testy na inteligencję dla dzieci w Kaliszu – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

W naszej przychodni Kids Clinic wprowadziliśmy testy na inteligencję Stanford-Binet 5, które pozwalają na ocenę inteligencji oraz zdolności poznawczych w całej populacji a w szczególności w grupach specjalnych. Test psychologiczny dla dzieci może być wykorzystywany w badaniach neuropsychologicznych. Poprzez wynik testu psycholog może opracować diagnozę funkcjonalną i wprowadzić odpowiednio zaplanowane działania terapeutyczne.

W skali niewerbalnej IQ wyróżnia się 5 podskal niewerbalnych odnoszących się kolejno do pięciu czynników poznawczych, czyli do rozumowania płynnego i ilościowego, wiedzy, pamięci roboczej i przetwarzania wzroko-przestrzennego. Skala ta pomaga w diagozowaniu osób z autyzmem, zaburzeniami komunikacji, trudnościami w nauce, uszkodzeniami mózgu, słabosłyszących, z afazją lub po udarze, u których istnieje problem językowy. Z kolei skala werbalna ma 5 podskal werbalnych, które odnoszą się do takich samych czynników poznawczych jak w skali niewerbalnej. Wykorzystywana jest podczas pełnego badania i u osób niepełnosprawnych ruchowo czy z osłabionym wzrokiem.

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 stosowana jest w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym. Jest to test, z którego korzystać mogą tylko dyplomowani psycholodzy. Niewątpliwie jednego z takich specjalistów znajdą Państwo w przychodni Kids Clinic w Kaliszu.

Niniejsze testy psychologiczne przeprowadzane są u dzieci. Zapraszamy Państwa do zapisów przez formularz dostępny na naszej stronie !!!

Przejdź do rejestracji
Kids Clinic